Ung kvinne i profil. Hun har et rødt rutete sjal rundt seg. Det ser ut som et sjal som tilhører en samisk kofte. Hun ser alvorlig ut. Rundt henne sitter flere mennesker som også har på seg samiske kofter. De befinner seg i et grønt rom.
Ung kvinne i profil. Hun har et rødt rutete sjal rundt seg. Det ser ut som et sjal som tilhører en samisk kofte. Hun ser alvorlig ut. Rundt henne sitter flere mennesker som også har på seg samiske kofter. De befinner seg i et grønt rom.

Oppgave

Forfatter:
Lisens:

Undersøk hvordan politiske beslutninger har påvirket samiske samfunn og identitet.

 1. Ester har fått jobb som lærervikar i Alta, og reiser dit for å undervise. I noen av scenene ser vi henne inne i klasserommet, og i disse scenene er det episoder som vi, sett med dagens øyne, vil synes er merkelige. En av de første elevene vi møter er Ailo, som de andre elevene sier at «Han kan ikke snakke. Han kan ikke snakke norsk». Scenen gir oss anledning til å gå inn på den norske politikken ovenfor den samiske befolkningen. Historiker og professor Einar Niemi kalte det en kamp «med skolen som slagmark og lærerne som frontsoldater». Gjør rede for følgende hendelser og begreper. De er alle stikkord for denne politikken. Etter å ha jobbet med disse begrepene / hendelsene kan dere sette dem inn i en tidslinje, og se dem i sammenheng med andre føringer i det norske samfunnet i det aktuelle tidspunktet / perioden. 
  • Finnefondet
  • Wexelsenplakaten
  • Jordsalgloven
  • Akkulturasjon
  • Assimilering
  • Skoleinternat
  • Nasjonalstaten
  • Sosialdarwinisme
  • Rasebiologi
  • Sameloven 1987
  • ILO-konvensjonen 
 2. Hvorfor gikk så mange samiske barn på internatskole? Hvordan foregikk undervisninga der? 
 3. Hvilken rolle hadde begrepet "rase" i behandlingen av samer? 
 4. Alle de samiske språkene står i dag på UNESCOs liste over truede språk i verden – undersøk hvilke språk det er snakk om i dette tilfelle. 
 5. Lag en presentasjon over urfolksgruppering(er) på Nordkalotten – også inkludert Grønland, om dere vil utvide. Presenter særtrekk knyttet til historie, geografi og nåtidssituasjon.
 6. Ta utgangspunkt i to av de urfolksgrupperingene som dere har presentert. Det er en stor sannsynlighet for at noe felles for dem er at de har blitt utsatt for politiske prosesser der målet har vært å assimilere dem inn i majoritetsbefolkningen, jmf. forrige avsnitt. Undersøk og lag en presentasjon der du presenterer likheter og eventuelle ulikheter i den assimileringsprosessen begge folkegruppene har gjennomgått.
 7. På hvilken måte kan unge samer merke konsekvensene av denne politikken i dag?

Publisert